Dokumentacja związana z nowymi zasadami naborów.

 

 

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu najważniejszą dokumentację związaną z nowymi zasadami naborów:

1) Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

2) Lokalne Kryteria Wyboru

3) Procedura - projekty konkursowe

4) Procedura - operacje własne

5) Procedura ustalania i zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru

6) Ankieta monitorująca z realizacji LSR

7) Harmonogram planowanych naborów (w euro)

 

Dokumentacja dotycząca PROJEKTÓW GRANTOWYCH:

1) Umowa udzielenia grantu - wzór

2) Regulamin naboru - grant

3) Procedura - projekty grantowe

4) Wniosek o przyznanie pomocy (WoPP) - grant

5) Zasady rozliczania grantu

6) Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji grantowej

 

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach operacji konkursowych (rozpoczęcie/rozwój działalności gospodarczej i inne) zostaną najprawdopodobniej udostępnione w czerwcu. Wszystkie informacje będziemy na bieżąco zamieszczać na stronie internetowej.

 

Lista rankingowa "Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw" - nabór 2014

 

W wyniku oceny wniosków z ostatniego naboru przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich została stworzona lista rankingowa z zakresu "Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw" . Poniżej do pobrania lista rankingowa.

Lista rankingowa ocenianych wniosków z zakresu "Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw" - pobierz plik

 

Istnieje możliwość odwołania się od decyzji w terminie 7 dni od umieszczenia list rankingowych

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku dostępny do pobrania tutaj - pobierz plik

 

Listy rankingowe - nabór 2014

W wyniku oceny wniosków z ostatniego naboru przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich zostały stworzone listy rankingowe z zakresu "Małe Projekty", "Odnowa i Rozwój Wsi" oraz "Różnicowanie w kierunku Działalności Nierolniczej". Poniżej do pobrania listy rankingowe.

 

Lista rankingowa ocenianych wniosków z zakresu "Małe projekty" - pobierz plik

Lista rankingowa ocenianych wniosków z zakresu "Odnowa i Rozwój Wsi" - pobierz plik

Lista rankingowa ocenianych wniosków z zakresu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - pobierz plik

 

Istnieje możliwość odwołania się od decyzji w terminie 7 dni od umieszczenia list rankingowych

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku dostępny do pobrania tutaj - pobierz plik

 

Ogłoszenie!

 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich działającego na terenie gmin: Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała i Zawonia,
w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskichogłasza konkurs nr I/2014 na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu działań:

1.     Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw -  limit dostępnych środków500 094,00 zł., - ostatni nabór

Termin składania wniosków: 04 sierpnia 2014 r. – 18 sierpnia 2014 r.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski  należy składać osobiście (1 wersja papierowa, zalecana jest także 1 wersja elektroniczna na płycie CD) w Biurze Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ul. Bochenka 14 w Trzebnicy od poniedziałku do piątku w godz.: 09:00-16:00.

Szczegółowe informacjedotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich www.krainawzgorz.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.ploraz w biurze LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich, w siedzibie oraz na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:  www.prow.dolnyslask.pl.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

Każda operacja musi być zgodna z:

co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR,
co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR,
co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw- wniosek musi zdobyć minimum 5 pkt. na 11 pkt. możliwych przy ocenie zgodności z Lokalnymi Kryteriami Wyboru LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich.

LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich udziela bezpłatnej pomocyw przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada WNIOSKODAWCA.

Dodatkowych informacji udzielają: Pracownicy Biura – tel. 071 312 38 09

ZAŁĄCZNIKI:

*Instrukcja wypełniania wniosku

*Wniosek o przyznanie pomocy -.xls

*Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

*Ekonomiczny Plan Operacji - xls

*Lokalne Kryteria Wyboru operacji

*Karta oceny zgodnosci z Lokalnymi Kryteriami Wyboru

*Karta oceny zgodności operacji z celami LSR

*Deklaracja poufności i bezstronności

*Oświadczenie Wnioskodawcy - pdf

*Oświadczenie Wnioskodawcy - xls

*Lokalna Strategia Rozwoju

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków - konkurs I/2014

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich działającego na terenie gmin: Oborniki Śląskie, Prusice, Trzebnica, Wisznia Mała i Zawonia,
w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłasza konkurs nr I/2014 na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu działań:

1.     Małe Projekty tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznaniapomocy w ramach Osi 3, aleprzyczyniają się do osiągnięciacelów tej osi.- limit dostępnych środków158 721,41 zł – ostatni nabór

2.     Odnowa i rozwój wsi -  limit dostępnych środków404 038,50 zł., - ostatni nabór

3.     Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej- limit środków 100 000,00zł., - ostatni nabór

 

Czytaj więcej...

Lista rankingowa - Małe Projekty po odwołaniach.

 

Lista rankingowa - Małe Projekty po odwołaniach.

L.p.

liczba punktów

numer wniosku

Beneficjent

Tytuł Operacji

koszty kwalifikowane

wnioskowana kwota pomocy

zgodność z LSR

zakwalifikowany do dofinansowania

1.

11.62

9/MP/2013

Gmina Wisznia Mała

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mienicach celem pobudzenia aktywności społeczności lokalnej w Gminie Wisznia Mała

36935,87

25000,00

TAK

TAK

2.

11.55

45/MP/2013

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiszni Małej

Piknik pod Wiszniakiem

51730,00

41384,00

TAK

TAK

3.

11.42

10/MP/2013

Gmina Wisznia Mała

Wzrost jakości życia oraz aktywizacja mieszkańców Gminy Wisznia Mała poprzez zakup trybun sportowych do miejscowości: Szymanów, Krzyżanowice i Szewce

31980,00

25000,00

TAK

TAK

4.

11.08

1/MP/2013

Powiat Trzebnicki

VI Powiatowe Dni Kultury - Truskawkowy Pęgów 2013

39884,20

31875,36

TAK

TAK

5.

10.82

42/MP/2013

Gmina Oborniki Śl.

Dni Obornik Śląskich 2014

32325,54

25000,00

TAK

TAK

6.

10.77

6/MP/2013

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

IV Dni Prusic w Mieście Trzech Wież

88500,00

50000,00

TAK

TAK

7.

10.73

38/MP/2013

Stowarzyszenie Lipówka

Centrum Sportowo-Edukacyjno-Rekreacyjne

99794,00

50000,00

TAK

TAK

8.

10.54

5/MP/2013

Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa

Truskawkowe szaleństwo w Krainie Wzgórz Trzebnickich

28459,30

22767,44

TAK

TAK

9.

10.50

11/MP/2013

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu

XXXIV Trzebnickie Święto Sadów

35203,24

28162,59

TAK

TAK

10.

10.50

27/MP/2013

Gmina Zawonia

Wykonanie placu zabaw dla dzieci z sołectw Budczyce, Sędzice i Tarnowiec

46331,80

37065,44

TAK

TAK

11.

10.50

30/MP/2013

Stowarzyszenie Skokowiak

Poszerzenie oferty rekreacyjnej Sołectwa Skokowa w Gminie Prusice poprzez zakup i montaż altany parkowej z meblami i grillem

31250,00

25000,00

TAK

TAK

12.

10.47

7/MP/2013

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

VIII Ogólnopolski Przegląd Pieśni Sakralnej Vox Domini

17400,00

13920,00

TAK

TAK

13.

10.46

18/MP/2013

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni

Zakup strojów ludowych dla zespołu "AleBabki z Czeszowa"

28740,00

22992,00

TAK

TAK

14.

10.40

34/MP/2013

Gmina Oborniki Śl.

Stworzenie zakątka aktywnego wypoczynku w Obornikach Śląskich

36023,45

28818,76

TAK

TAK

15.

10.39

25/MP/2013

Gmina Zawonia

Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej "Drugi Międzynarodowy Wyścig Kolarski ze startu wspólnego o puchar Prezesa LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich w kategorii kobiety (elita) oraz o puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego w kategorii mężczyzn (elita) - Zawonia 30 sierpnia 2014"

56803,16

45442,53

TAK

TAK

16.

10.31

15/MP/2013

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Gminy Zawonia PRO FUTURO

Doskonalenie umiejętności zespołu AleBabki z Czeszowa

25300,00

20240,00

TAK

TAK

17.

10.30

36/MP/2013

Stowarzyszenie "Koniczyna"

Centrum Smaku i Tradycji w Morzęcinie Małym

99953,45

50000,00

TAK

TAK

18.

10.20

29/MP/2013

Stowarzyszenie "Prusiczanin"

Uatrakcyjnienie oferty turystycznej poprzez otwarcie Kawiarenki na Prusickim Rynku

13592,00

10873,60

TAK

TAK

19.

10.20

35/MP/2013

Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa "Lipowa Dolina"

Reaktywacja działalności kina w Obornikach Śląskich

57797,48

46000,00

TAK

TAK

20.

10.17

13/MP/2013

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy

Jubileusz- XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej. Promocja Historii Krainy Wzgórz Trzebnickich

32925,00

20935,00

TAK

TAK

21.

10.10

31/MP/2013

Gmina Prusice

Poszerzenie oferty rekreacyjnej Sołectwa Strupina poprzez wyposażenie placu zabaw

61000,00

25000,00

TAK

TAK

22.

9.90

33/MP/2013

Gmina Prusice

Poszerzenie oferty rekreacyjnej w Gminie Prusice poprzez budowę placu zabaw z boiskiem wielofunkcyjnym w Prusicach - Południe

72039,38

25000,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

23.

9.73

32/MP/2013

Gmina Prusice

Poszerzenie oferty rekreacyjnej Sołectwa Borówek w Gminie Prusice poprzez zakup i montaż altany parkowej z meblami i grillem

31250,00

25000,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

24.

9.59

2/MP/2013

Powiat Trzebnicki

Kocie Góry-góry najbliższe Wrocławiowi - Magiczne zakątki Wzgórz Trzebnickich

48700,00

38960,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

25.

9.50

39/MP/2013

Stowarzyszenie Miłośników Wilczyna

Stworzenie osady kultury, wypoczynku i edukacji turystycznej w Wilczynie - na działce nr 151/1

34132,09

25573,35

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

26.

9.42

20/MP/2013

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni

Organizacja imprezy kulturalnej "Noc Świętojańska w Kałowicach"

16262,50

13010,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

27.

9.30

37/MP/2013

Gardziej Włodzimierz

Wiata rekreacyjna z magazynem

99327,48

50000,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

28.

9.08

3/MP/2013

Gmina Oborniki Śl.

Utworzenie miejsc zabawowych w parku XXX-lecia w Obornikach Śląskich

81075,00

50000,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

29.

9.08

8/MP/2013

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Prusicki wieczór kabaretowy 2014

53400,00

42720,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

30.

9.08

41/MP/2013

Obornicki Ośrodek Kultury

27. Spotkania z Czterema Obliczami Sztuki w Saloniku Czterech Muz w Obornikach Śląskich

39392,40

31513,92

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

31.

8.93

4/MP/2013

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu

Legendy Wzgórz Trzebnickich

59150,00

47320,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

32.

8.72

14/MP/2013

Elbrus Sadal

Trzebnicki Festiwal Doświadczeń

62414,00

49931,20

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

33.

8.65

16/MP/2013

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wisznia Mała "INTEGRACJA"

Kino letnie w Parku Psarskim

62557,50

50000,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

34.

8.55

44/MP/2013

Stowarzyszenie Obornicki Zdrój

Zagospodarowanie turystyczne terenu przeznaczonego na rekreację i wypoczynek przy ul. Korzeniowskiego w Obornikach Śląskich

35876,83

25000,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

35.

8.17

17/MP/2013

Gmina Trzebnica

Album fotograficzny pt.: "Trzebnica - Bogactwo historii, potencjał przyszłości"

28000,00

22400,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

36.

8.17

19/MP/2013

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni

Organizacja imprezy kulturalnej "Jarmark Jadwiżański"

15382,50

12306,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

37.

8.10

28/MP/2013

Stowarzyszenie "Wrocart"

"Be creative - Odnajdź w sobie Twórcę" - cykl multimedialnych audycji edukacyjno-muzycznych

14900,00

11920,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

38.

8.10

40/MP/2013

PPHU ELWI Ewa Nowacka

Tradycyjne smaki prosto z wiejskiej zagrody

24035,28

19228,22

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

39.

7.62

12/MP/2013

Koło Łowieckie "Leśnik" Oborniki Śląskie

Rozbudowa i modernizacja zaplecza infrastrukturalnego w "Leśnej szkole przyrody"

59741,35

25000,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

40.

7.31

26/MP/2013

Gmina Zawonia

Promocja Wzgórz Trzebnickich poprzez wygenerowanie innowacyjnego produktu promującego region oraz organizacja prestiżowego wydarzenia kulturalno-artystycznego w Świątyni Artystów w zawoni pt. Sztuka Kobiet

49987,00

39989,60

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

41.

7.23

24/MP/2013

Gmina Zawonia

Goniec Kulturalny - zintegrowany system informacji kulturalnej i turystycznej dla powiatu trzebnickiego

35768,00

28614,40

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

42.

6.00

43/MP/2013

Kuczera Joanna

Kolorowe wsie w Kocich Górach

17588,60

14070,88

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

43.

5.25

23/MP/2013

Energia Nowa Banaś

Nowa energia Powiatu Trzebnickiego

64590,00

50000,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

44.

5.17

22/MP/2013

Stowarzyszenie "Teraz Szewce"

Wytyczenie zielonego szlaku przez Wzgórza Trzebnickie

38358,00

30686,40

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

45.

3.59

21/MP/2013

Pabian Grażyna

Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej

55049,00

44039,20

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

Lista rankingowa - Małe Projekty

 

Lista Rankingowa - nabór 2013. Małe Projekty.

L.p.

liczba punktów

numer wniosku

Beneficjent

Tytuł Operacji

koszty kwalifikowane

wnioskowana kwota pomocy

zgodność z LSR

zakwalifikowany do dofinansowania

1.

11.62

9/MP/2013

Gmina Wisznia Mała

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Mienicach celem pobudzenia aktywności społeczności lokalnej w Gminie Wisznia Mała

36935,87

25000,00

TAK

TAK

2.

11.55

45/MP/2013

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiszni Małej

Piknik pod Wiszniakiem

51730,00

41384,00

TAK

TAK

3.

11.42

10/MP/2013

Gmina Wisznia Mała

Wzrost jakości życia oraz aktywizacja mieszkańców Gminy Wisznia Mała poprzez zakup trybun sportowych do miejscowości: Szymanów, Krzyżanowice i Szewce

31980,00

25000,00

TAK

TAK

4.

10.82

42/MP/2013

Gmina Oborniki Śl.

Dni Obornik Śląskich 2014

32325,54

25000,00

TAK

TAK

5.

10.77

6/MP/2013

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

IV Dni Prusic w Mieście Trzech Wież

88500,00

50000,00

TAK

TAK

6.

10.73

38/MP/2013

Stowarzyszenie Lipówka

Centrum Sportowo-Edukacyjno-Rekreacyjne

99794,00

50000,00

TAK

TAK

7.

10.54

5/MP/2013

Stowarzyszenie Rozwoju Pęgowa

Truskawkowe szaleństwo w Krainie Wzgórz Trzebnickich

28459,30

22767,44

TAK

TAK

8.

10.50

11/MP/2013

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu

XXXIV Trzebnickie Święto Sadów

35203,24

28162,59

TAK

TAK

9.

10.50

27/MP/2013

Gmina Zawonia

Wykonanie placu zabaw dla dzieci z sołectw Budczyce, Sędzice i Tarnowiec

46331,80

37065,44

TAK

TAK

10.

10.50

30/MP/2013

Stowarzyszenie Skokowiak

Poszerzenie oferty rekreacyjnej Sołectwa Skokowa w Gminie Prusice poprzez zakup i montaż altany parkowej z meblami i grillem

31250,00

25000,00

TAK

TAK

11.

10.47

7/MP/2013

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

VIII Ogólnopolski Przegląd Pieśni Sakralnej Vox Domini

17400,00

13920,00

TAK

TAK

12.

10.46

18/MP/2013

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni

Zakup strojów ludowych dla zespołu "AleBabki z Czeszowa"

28740,00

22992,00

TAK

TAK

13.

10.40

34/MP/2013

Gmina Oborniki Śl.

Stworzenie zakątka aktywnego wypoczynku w Obornikach Śląskich

36023,45

28818,76

TAK

TAK

14.

10.30

25/MP/2013

Gmina Zawonia

Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej "Drugi Międzynarodowy Wyścig Kolarski ze startu wspólnego o puchar Prezesa LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich w kategorii kobiety (elita) oraz o puchar Marszałka Województwa Dolnośląskiego w kategorii mężczyzn (elita) - Zawonia 30 sierpnia 2014"

56803,16

45442,53

TAK

TAK

15.

10.30

36/MP/2013

Stowarzyszenie "Koniczyna"

Centrum Smaku i Tradycji w Morzęcinie Małym

99953,45

50000,00

TAK

TAK

16.

10.20

29/MP/2013

Stowarzyszenie "Prusiczanin"

Uatrakcyjnienie oferty turystycznej poprzez otwarcie Kawiarenki na Prusickim Rynku

13592,00

10873,60

TAK

TAK

17.

10.20

35/MP/2013

Stowarzyszenie Przyjaciół Kuraszkowa "Lipowa Dolina"

Reaktywacja działalności kina w Obornikach Śląskich

57797,48

46000,00

TAK

TAK

18.

10.17

13/MP/2013

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy

Jubileusz- XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej. Promocja Historii Krainy Wzgórz Trzebnickich

32925,00

20935,00

TAK

TAK

19.

10.10

31/MP/2013

Gmina Prusice

Poszerzenie oferty rekreacyjnej Sołectwa Strupina poprzez wyposażenie placu zabaw

61000,00

25000,00

TAK

TAK

20.

10.10

32/MP/2013

Gmina Prusice

Poszerzenie oferty rekreacyjnej Sołectwa Borówek w Gminie Prusice poprzez zakup i montaż altany parkowej z meblami i grillem

31250,00

25000,00

TAK

TAK

21.

10.09

15/MP/2013

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Gminy Zawonia PRO FUTURO

Doskonalenie umiejętności zespołu AleBabki z Czeszowa

25300,00

20240,00

TAK

TAK

22.

10.08

1/MP/2013

Powiat Trzebnicki

VI Powiatowe Dni Kultury - Truskawkowy Pęgów 2013

39884,20

31875,36

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

23.

9.93

8/MP/2013

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Prusicki wieczór kabaretowy 2014

53400,00

42720,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

24.

9.92

16/MP/2013

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Wisznia Mała "INTEGRACJA"

Kino letnie w Parku Psarskim

62557,50

50000,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

25.

9.90

33/MP/2013

Gmina Prusice

Poszerzenie oferty rekreacyjnej w Gminie Prusice poprzez budowę placu zabaw z boiskiem wielofunkcyjnym w Prusicach - Południe

72039,38

25000,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

26.

9.84

14/MP/2013

Elbrus Sadal

Trzebnicki Festiwal Doświadczeń

62414,00

49931,20

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

27.

9.67

12/MP/2013

Koło Łowieckie "Leśnik" Oborniki Śląskie

Rozbudowa i modernizacja zaplecza infrastrukturalnego w "Leśnej szkole przyrody"

59741,35

25000,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

28.

9.60

41/MP/2013

Obornicki Ośrodek Kultury

27. Spotkania z Czterema Obliczami Sztuki w Saloniku Czterech Muz w Obornikach Śląskich

39392,40

31513,92

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

29.

9.59

20/MP/2013

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni

Organizacja imprezy kulturalnej "Noc Świętojańska w Kałowicach"

16262,50

13010,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

30.

9.50

39/MP/2013

Stowarzyszenie Miłośników Wilczyna

Stworzenie osady kultury, wypoczynku i edukacji turystycznej w Wilczynie - na działce nr 151/1

34132,09

25573,35

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

31.

9.42

19/MP/2013

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni

Organizacja imprezy kulturalnej "Jarmark Jadwiżański"

15382,50

12306,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

32.

9.30

37/MP/2013

Gardziej Włodzimierz

Wiata rekreacyjna z magazynem

99327,48

50000,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

33.

9.08

3/MP/2013

Gmina Oborniki Śl.

Utworzenie miejsc zabawowych w parku XXX-lecia w Obornikach Śląskich

81075,00

50000,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

34.

8.93

4/MP/2013

Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu

Legendy Wzgórz Trzebnickich

59150,00

47320,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

35.

8.55

44/MP/2013

Stowarzyszenie Obornicki Zdrój

Zagospodarowanie turystyczne terenu przeznaczonego na rekreację i wypoczynek przy ul. Korzeniowskiego w Obornikach Śląskich

35876,83

25000,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

36.

8.47

2/MP/2013

Powiat Trzebnicki

Kocie Góry-góry najbliższe Wrocławiowi - Magiczne zakątki Wzgórz Trzebnickich

48700,00

38960,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

37.

8.25

17/MP/2013

Gmina Trzebnica

Album fotograficzny pt.: "Trzebnica - Bogactwo historii, potencjał przyszłości"

28000,00

22400,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

38.

8.10

28/MP/2013

Stowarzyszenie "Wrocart"

"Be creative - Odnajdź w sobie Twórcę" - cykl multimedialnych audycji edukacyjno-muzycznych

14900,00

11920,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

39.

8.10

40/MP/2013

PPHU ELWI Ewa Nowacka

Tradycyjne smaki prosto z wiejskiej zagrody

24035,28

19228,22

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

40.

6.30

24/MP/2013

Gmina Zawonia

Goniec Kulturalny - zintegrowany system informacji kulturalnej i turystycznej dla powiatu trzebnickiego

35768,00

28614,40

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

41.

6.20

26/MP/2013

Gmina Zawonia

Promocja Wzgórz Trzebnickich poprzez wygenerowanie innowacyjnego produktu promującego region oraz organizacja prestiżowego wydarzenia kulturalno-artystycznego w Świątyni Artystów w zawoni pt. Sztuka Kobiet

49987,00

39989,60

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

42.

6.00

43/MP/2013

Kuczera Joanna

Kolorowe wsie w Kocich Górach

17588,60

14070,88

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

43.

5.25

23/MP/2013

Energia Nowa Banaś

Nowa energia Powiatu Trzebnickiego

64590,00

50000,00

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

44.

5.17

22/MP/2013

Stowarzyszenie "Teraz Szewce"

Wytyczenie zielonego szlaku przez Wzgórza Trzebnickie

38358,00

30686,40

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

45.

3.59

21/MP/2013

Pabian Grażyna

Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej

55049,00

44039,20

TAK

TAK - nie mieści się w limicie przyznanych środków

Ostatnio dodane